Referenser

Här presenterar vi ett urval Tillgänglighetsarbeten vi utfört under åren:


Sveriges Radio och Television

Accessum har genomfört besiktning av tillgängligheten i bl.a. Radiohuset, Kunskapshuset (UR) och Berwaldhallen i Stockholm.

Det har skett på uppdrag av Sveriges Radios Förvaltningsbolag.

Gallerior i Stockholm åt EFM

Accessum inventerade hösten 2011 ett tiotal stora gallerior i Stockholm. Bl. a. Fältöversten, Skärholmens Centrum, Ringen m.fl.
Dessutom  har vi besiktat ett större antal mindre gallerior i samma projekt.

Länsstyrelsen Västernorrland

Accessum har i juni 2012 inventerat ca 40 landsbygdsbutiker i västernorrlands inland åt Länsstyrelsen där. Detta för att kunna ge befolkningen möjlighet att innan ett besök konstatera om butiken är tillgänglig eller ej. Resultaten är offentligt publicerat i T-D, Västra Götalandsregionens Tillgänglighetsdatabas.

Västerås Stads tillgänglighetsguide

InventeringAccessum inventerar och uppdaterar allmänna lokaler till Västerås Stads tillgänglighetsguide. Tillgänglighetsguiden lanserades 2001 och Accessums personal har varit med sedan start. Tre personer arbetar med att inventera och uppdatera allmänna lokaler till guiden.

Uppdragsgivare: Västerås Stad.
Kontaktperson: Pelle Forsberg, 021-392639.

Landstinget i Jönköpings län

Accessum inventerar enkelt avhjälpta hinder åt Landstinget i Jönköpings län. Vi har inventerat Länssjukhuset Ryhov och därefter fortsätter vi med Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus. Efter inventering sammanställer vi en rapport över identifierade brister. Rapporten ger förslag på åtgärder, kostnaden för att åtgärda samt förutsättningarna på platsen. ”Bättre än så här kan det inte bli” säger fastighetsdirektör Erik Pålsson.

Uppdragsgivare: Landstingsfastigheter, Landstinget i Jönköpings län

Enköpings hyresbostäder

Accessum har inventerat Enköpings hyresbostäder bostadsbestånd utifrån TIBB och enkelt avhjälpta hinder. TIBB är ett verktyg som Hjälpmedelsinstitutet tagit fram i samarbete med SABO, verktyget är speciellt utformat för tillgänglighet och boende. Läs mer om inventeringen på EHBs hemsida här.

Uppdragsgivare: Enköpings hyresbostäder

Enköping kommun

Enköping kommun driver ett tillgänglighetsprojekt. Sex personer har inventerat allmänna lokaler. Accessum har utbildat projektdeltagarna i tillgänglighet.

Uppdragsgivare: Enköping kommun

Hallstahammar kommun

Accessum inventerar enkelt avhjälpta hinder på uppdrag av Hallstahammar kommun. Vi sammanställer rapporter och ger åtgärdsförslag på samtliga offentliga lokaler och tillhörande utemiljö. I samband med att åtgärdandet av hindren påbörjades annordnade vi en uppdragsutbildning och utbildade teknisk personal i tillgänglighet.

Uppdragsgivare: Fastighetskontoret, Hallstahammar kommun

Inventering innemiljö

Accessum har inventerat samtliga kommunala grundskolor och gymnasieskolor i Västerås. Efter inventeringen sammanställs även en rapport på identifierade enkelt avhjälpta hinder. Fastighetskontoret sammanställer sedan handlingsplaner för att åtgärda de brister som rapporteras av Accessum. Efter åtgärderna sker återrapportering löpande till Accessum, så att tillgänglighetsguiden kan justeras och hållas uppdaterad. Arbetet går vidare med inventeringar av publika lokaler, t.ex. stadshus, mötesplatser, bibliotek, teater, simhallar, ishallar, museum, idrottsanläggningar.

Uppdragsgivare: Fastighetskontoret, Västerås Stad

Inventering utemiljö Västerås Stad

UtemiljoUnder sommarhalvåren 2008 och 2009 har mellan två och fyra personer arbetat med inventering på allmän plats utifrån kravet på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder. Hinder som identifierades vid inventeringarna, markerades i en GIS applikation för behandling i Arcweiw progamvara för sammanställning.

Uppdragsgivare: Tekniska nämndens stab, Västerås Stad.

Utbildningar

Under 2009 anordnade Accessum utbildningar i lagstiftningen kring tillgänglighet. Utbildningarna skedde i Västerås och Skellefteå i samarbete med Mai Almén, Hinderfri Design AB. Våra kursdeltagare var väldigt nöjda med innehållet och upplägget på utbildningen. Hela 71 % av deltagarna gav maxbetyget 5 på utbildningen, 26 % uppgav betyget 4. Deltagarna kom från kommuner, organisationer och företag runt om i Sverige, bland annat:

Borlänge, Kävlinge, Norrköping, Gävle, Stockholm, Mora, Hallstahammar, Västerås, Örebro, Hofors, Sala, Olofström, Sigtuna, Kristianstad, Svenska kyrkan.

Friluftsanläggningar i Västmanland

DCF 1.0Vi har hjälpt Länsstyrelsen i Västmanland med tillgänglighetsfrågor i samband med utformning av friluftsanordningar i Västmanland bland annat Lövsta, Asköviken i Västerås.

På Länsstyrelsens uppdrag invigde vår verksamhetschef Ib Gyllinger en ny tillgänglig naturanläggning vid Ängsö Slott.
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västmanland

Nya Växmanland

Vi har hjälpt projektet Nya Växmanland genom att föreläsa om vad man bör tänka på när det gäller tillgänglighet när man startar projekt genom Europeiska Socialfonden.

Svenska kyrkan – Västerås kyrkliga samfällighet

Vi har inventerat tillgänglighet och hjälpt Svenska kyrkan med ritningsgranskning i Västerås Kyrkliga samfällighet.

Uppdragsgivare: Svenska kyrkan

Leonardo Da Vinci Partnership

Vi var en av åtta europeiska partners i Leonardo Partnership, ett EU-projekt som har som mål att utifrån fallstudier i Europa kunna ge förslag på hur funktionshindrade på ett bättre sätt skall kunna utbildas till att försörja sig själva, t.ex. genom att driva företag i samarbete med den sociala ekonomin.
Deltagande länder är: Sverige, England, Tyskland, Turkiet, Slovakien, Italien, Frankrike samt Spanien.
Detta innebar åtta internationella studie resor under 18 månader.
Accessum stod värd för ett besök i jan 2011.

Kontakta oss, vi diskuterar gärna hur vi kan hjälpa er med ert tillgänglighetsarbete.