Om tillgänglighet

tillgänglighet3Användbarhet
Användbarhet innebär att individen ska kunna ta sig till/från och kunna använda, det vill säga förflytta sig, vistas i och bruka, den fysiska miljön på samma villkor som andra. Användbarhet är en subjektiv komponent i samband med tillgänglighet.

Krav
Det har sedan länge funnits krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Trots detta är stora delar av samhället otillgängligt. Vid ny och ombyggnation ska byggnader vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning men ofta är inte så fallet. Att redan från början vid byggprocessen projektera för tillgänglighet och användarhet för personer med funktionsnedsättning ger inga ökade kostnader, utan byggnader som är tillgängliga och användbara för alla!

Dimensionering
Bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet när det gäller utformning för rullstolsburna personer avser person som använder eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning.