Varför tillgänglighet

medarbetare2Den miljö som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning är också bra för alla andra
Känner du till att ca 20% av Sveriges befolkning mellan 16 och 84 år har någon form av funktionsnedsättning? Lägg sedan till anhöriga till gruppen av personer som påverkas av bristande tillgänglighet. Eller varför inte småbarnsföräldrar med barnvagnar? Jobbar du i ett företag kan din kundkrets öka om ditt företag arbetar med tillgänglighet.


Säkerhet
Att göra miljön tillgänglig handlar även om säkerhet, som till exempel utformning av ledstänger vilka fungerar som balansstöd för att förhindra fallolyckor. Eller kontrastmarkering av glasytor som kan vara svåra att upptäcka. Tillgänglighet kan även i bland handla om allvarliga olyckor till exempel i samband utrymningsvägar vid brand.

Kvalitet
Att göra miljön tillgänglig handlar om kvalitet. En verksamhet som arbetar med att förbättra sin fysiska miljö står för kvalitet och trovärdighet.

Arbetsmiljöfråga
Att göra miljön tillgänglig är även en arbetsmiljöfråga. Som arbetsgivare har du ett ansvar att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar.

Information
Myndigheten för delaktighet (MFD)” som arbetar med handikappolitisk samordning definierar tillgänglighet inte bara som till tillgänglig miljö utan även tillgänglig information. På Internet ökar antalet webbsidor som följer WAI standarden för tillgängliga hemsidor. Kommuner och statliga myndigheter följer Vervas rekomendationer för 24 timmarsmyndigheten där tillgänglighet är en del.

Samhälle för alla
”Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter” – ur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Med en tillgänglig miljö ges personer med funktionsnedsättning chans att delta i samhället på lika villkor som alla andra. Samhällsvinsten i att alla ges tillfälle att delta på samma villkor är stor, affärsinnehavare får ökade intäkter och samhället minskade kostnader. Att utesluta människor skapar polarisering och segregering, i dag är handikappolitiken baserad på, jämlikhet, delaktighet och alla människors lika värde.